Powrót

Surdoterapia skierowana jest do dzieci z diagnozą niedosłuchu w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównym celem terapii jest szeroko rozumiany trening słuchowy, językowy i komunikacyjny. Oddziaływanie surdopedagogiczne ułatwia dziecku z niedosłuchem prawidłowe rozumienie znaczenia komunikatów werbalnych i niewerbalnych, które są do niego kierowane oraz ich prawidłowe interpretowanie.

Terapia ta ma na celu poszerzenie zasobu rozumianych słów oraz stymulację ekspresji mowy dziecka, która z powodu dysfunkcji słuchu jest zniekształcona.

Terapia słyszenia odbywa się zasadniczo wg następującego schematu:

• Ćwiczenia oddechowe.
• Ćwiczenia usprawniające na rządy artykulacyjne (język, wargi, policzki).
• Ćwiczenia głosowe (długo – krótko, wysoko – nisko, głośno – cicho).
• Ćwiczenia słuchowe.
• Stymulacja wrażliwości akustycznej poprzez:
- poznawanie oraz różnicowanie bodźców akustycznych;
- optyczno – słuchowy odbiór mowy;
- ćwiczenia słownikowe.
• Ćwiczenia ogólnorozwojowe w zakresie:
- motoryki;
- percepcji wzrokowej
- pamięci
- myślenia
- koncentracji.

PUER - Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny