Powrót

Każdy z nas boryka się na co dzień z mniejszymi i większymi problemami. Odpowiedzialność, której wymaga się od dorosłych ludzi wiąże się z koniecznością przezwyciężania wielu trudności. W nawale codziennych obowiązków łatwo zapomnieć, że problemy dotykają ludzi w każdym wieku.

Konsultacje psychologiczne – spotkania z psychologiem mające na celu zebranie informacji na temat zgłaszanego problemu, postawienie diagnozy i wybranie najlepszej formy pomocy. Konsultacje psychologiczne poprzedzają każdą formę pomocy psychologicznej.

Jeśli zauważyłeś u swojego podopiecznego niepokojące zachowanie, nie wiesz co zrobić – skonsultuj się z nami.

Konsultujemy trudności: depresja, CHAD, nerwica, lęki, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym, uzależnienia, zaburzenia osobowości, ból emocjonalny, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia emocjonalne, zespół stresu pourazowego, niskie poczucie własnej wartości, fobie, natręctwa, mobbing, przemoc w rodzinie, wszelkie trudności natury psychicznej, osoby po udarze.

Wsparcie psychologiczne (poradnictwo psychologiczne) – krótkoterminowa pomoc psychologiczna skierowana do osób doświadczających kryzysów życiowych:
• sytuacyjnych (utrata pracy, rozwód, śmierć bliskiej osoby),
• egzystencjalnych (poszukiwanie sensu życia),
• rozwojowych wynikających z wieku lub roli (adaptacja do nowej sytuacji).

Ukierunkowane na głębsze zrozumienie problemu. Nie jest to forma pomocy skierowana do osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, jednakże wsparcie psychologiczne może okazać się pomocne w okresie oczekiwania na podjęcie leczenia.

Interwencja kryzysowa – krótkoterminowa pomoc psychologiczna dla osób, rodzin doświadczających nagłego kryzysu psychicznego, ukierunkowana na przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Obejmuje od jednego do kilku spotkań w zależności od potrzeb klienta.

Psychoedukacja ma na celu przekazywanie wiedzy o danym problemie zgodnie z aktualną wiedzą psychologiczną:
• Psychoedukacja rodziców zorientowana jest przede wszystkim na udzielenie informacji na temat prawidłowego rozwoju dzieci, zaburzeń psychicznych okresu dzieciństwa i adolescencji oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi z uwzględnieniem potrzeb dziecka i jego możliwości rozwojowych. Prowadzona jest w formie konsultacji indywidualnych oraz zajęć warsztatowych.
• Psychoedukacja dla bliskich osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego lub cierpiących na choroby somatyczne w formie indywidualnej i grupowej.


Pomoc psychologiczna dla seniorów dotycząca przeżywanych trudności i strat związanych z etapem życia (utrata bliskich osób, zakończenie aktywności zawodowej, pogorszenie stanu zdrowia) oraz budowaniu relacji z dorosłymi dziećmi i wnukami.


PUER - Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny